वाडा ( भाग 2)

भाग 1 इथे वाचा © उज्वला सबनवीसक्षमा उत्तराच्या अपेक्षेने रघुनाथ कडे बघत होती . बाई तिच्याकडे निरागसतेने बघत होत्या. त्यांच्याकडे बघुन क्षमाला भडभडुन आलं. कोण आहेत या , का असं ठेवलय यांना . ती पुन्हा रघुनाथकडे बघायला लागली. तो काय उत्तर देतो , याची तिला उत्सुकता होती .रघुनाथने घसा खाकरला . पुढे जाउन दाराला कडी घातली … Read more

वाडा (भाग १)

© उज्वला सबनवीसउंबरठ्यावर ठेवलेलं माप ओलांडुन क्षमाने त्या भल्या थोरल्या वाड्यात पाउल टाकले. खरं म्हणजे तो एवढा मोठा वाडा बघुन तिचा जीव दडपुन गेला होता . घाबरल्या सारखे होत होते . पण बाजुला उभ्या असलेल्या उंचपु-या नव-या कडे बघुन तिला धीर आला. आता आपल्याला गृहप्रवेशाचा उखाणा घ्यावा लागेल, असे लाजरे विचारही तिच्या मनात आले , … Read more

error: Content is protected !!