दरवळ

©® मृणाल शामराजमधुमालती.. टुमदार बंगली आज जराशी विसावली होती. अंगणातल्या मांडवातील दाराशी लावलेल्या लेकुरवाळ्या केळीच्या खांबांनी आता मान टाकली हॊती.येणाऱ्या वाऱ्याबरोबर झुलणाऱ्या मंडपाच्या कनातींची फडफड नकळत जाणवतं हॊती.सारं घरं कसं सैलावून, दमून भागून पहुडलं होतं.हॉलमधे सोफयावर मधुकरराव पण डोळे झाकून निवांत बसले होते.मालतीची आतबाहेर चाललेली लगबग त्यांना जाणवत हॊती.शेवटी तें न राहवून तिला म्हणाले, “अग, … Read more

error: Content is protected !!